Menü Bezárás

Facebook nyereményjáték szabályzat

 1. szeptember-október
  Facebook „Macikávé” nyereményjáték szabályzat
  A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen
  játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik
  és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.
 2. A nyereményjáték szervezője
  A nyereményjáték szervezője a Multi-Cikória Kft.
  Székhely és iroda címe: H-9241, Jánossomorja, Franck u. 19.
  A Játék lebonyolítója a Barna Design Kft. (székhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 19/a, 3.
  emelet 26-os ajtó) (a továbbiakban „Lebonyolító”).
 3. A nyereményjátékban résztvevő személyek
  A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes
  természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.
  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő
  cégek, ezen társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai,
  illetve a cégekkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§
  (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
 4. A nyereményjáték időtartama
  A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:
  2022.09.26. 11.00 órától 2022.10.10. 11:00-ig.
 5. A nyereményjáték menete
  A játékkiírást a „Macikávé-Multi-Cikória Kft.” Facebook oldalon
  (https://www.facebook.com/gabonakave/?ref=pages_you_manage) tesszük közzé.
  A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2022.09.26-án közzétett poszt szövegének
  megfelelően teljesítsék a posztban meghatározott feladatokat.
  A játékban 1 játékos 1 kommenttel vesz rész.
  A nyertes egy darab családi belépőt nyer a FLEXUM THERMAL&SPA élmény- és gyógyfürdő
  komplexumba (2 felnőtt és 3 gyermek belépésre jogosít), melyet a sorsolás után személyes
  üzenet formában való egyeztetés szerint juttat el a szervező Multi-Cikória Kft.

a nyertesnek.

A nyeremény sorsolására 2022.10.10-én kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt
résztvevők közül a https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon, helyszíne a Lebonyolító
székhelye. A sorsoláskor 1 darab nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A
nyeremények készpénzre nem válthatók.
A nyertes Játékosok nevét a Macikávé-Multi-Cikória Kft Facebook oldalán hozzászólás
formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában. A
nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervezővel a játékot hirdető
Facebook oldalon a nyeremény átvételének módjával kapcsolatban.
A nyeremény 2023. március 31-ig váltható be. A Szervező a nyeremény igénybevételének
lehetőségét a fenti határidőig tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg,
így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

 1. A nyeremény
  1 db családi belépő a FLEXUM THERMAL&SPA élmény- és gyógyfürdő komplexumba (2 felnőtt
  és 3 gyermek belépésre jogosít)
 2. A Játék szövegezése
  Nagy őszi NYEREMÉNYJÁTÉK a Macitól! Játssz velünk, és NYERJ egy CSALÁDI BELÉPŐT (2
  felnőtt és 4 gyerek) a FLEXUM THERMAL&SPA élmény- és gyógyfürdő komplexumba! Remek
  hétvégi program az egész családnak! Mit kell tenned, hogy részt vegyél a sorsoláson, és megnyerd
  ezt a szuper programot? 1. Kövesd be a Maci Facebook oldalát a poszt melletti nagy jellel. 2. Írd meg
  kommentben, hogy mit szeretsz az őszben a legjobban 3. Oszd meg ezt a bejegyzést A nyertest
  október 10-én sorsoljuk ki a fenti 3 feladatot teljesítők között, és a bejegyzés alatt kommentben
  értesítjük majd a nap folyamán! A részletes játékszabály itt érhető el: url Tedd próbára a szerencsédet
  és irány ősszel a Flexum Thermal&Spa!
 3. Egyéb költségek
  A Szervező vállalja a nyertes Játékos értesítésének költségét. És a postázási/csomagküldési díjat.
 4. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
  Jelen Játék adatkezelője a szervező, Multi-Cikória Kft.  (H-9241, Jánossomorja, Franck u. 19.)
  A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozó:
   Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) – (socialwinner.besocial.hu)
  alkalmazás.
   Barna Design Kft. (székhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 19/a, 3. emelet 26-os ajtó)
  (a továbbiakban „Lebonyolító”).

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik
személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.
A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím)
kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a
nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából
kezeli.
A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a Facebook account nevének a Szervező Facebook
oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a
Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.
Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható
weboldalán:
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési
Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek
szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való
hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése,
hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában
nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a
további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú
adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

 1. Vegyes rendelkezések
  Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy
  mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott
  nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
  A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető
nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt
kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden
kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így
különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-
hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak
egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és
semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek
ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://multicikoria.hu/ weboldalon értesülhetnek.
Budapest, 2022. szeptember 26.
Multi-Cikória Kft.